Kan jeg få dobbelt statsborgerskab?

Jeg overvejer at søge om amerikansk statsborgerskab. Det største problem, så vidt jeg kan se, er, at jeg ikke har lyst til at opgive mit danske statsborgerskab.

Med hensyn til det amerikanske statsborgerskab er problemet tilsyneladende ikke stort. Man skal erklære, at man opgiver sin loyalitet til sit gamle land, men i praksis bliver det ikke kontrolleret, om man opgiver sit statsborgerskab, selvom det officielt anbefales, at man ikke har dobbelt statsborgerskab. Paa den anden side er der tilsyneladende stor forståelse af dobbelt statsborgerskab, når først man har det.

Det store problem synes at være at bibeholde det danske statsborgerskab efter at have antaget amerikansk statsborgerskab. Ifølge Statens Information (på www) mistes dansk statsborgerskab, når man får fremmed statsborgerskab efter ansøgning. Da jeg kun kan opnå amerikansk statsborgerskab ved at søge om det, ser det umiddelbart ud til, at jeg automatisk vil miste mit danske statsborgerskab. Er det rigtigt?

Hvordan sker det i praksis? Er der nogen måde, hvorpå at dobbelt dansk og amerikansk statsborgerskab kan opnås?

Er der nogen mulighed for at jeg kunne søge om at faa mit danske statsborgerskab tilbage uden at skulle opgive mit amerikanske statsborgerskab (hvis jeg beslutter mig til at søge om amerikansk statsborgerskab.

SVAR.

Det følger af lov om indfødsret § 7, stk. 1, at dansk indfødsret fortabes af den, som erhverver fremmed statsborgerret efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke.

Fortabelsen sker automatisk.

Der er desværre ikke nogen mulighed for dispensation, hvis du frivilligt har søgt om fremmed statsborgerret. Der er derimod ikke noget til hinder for dobbelt statsborgerskab, hvis man opnår fremmed statsborgerskab ved indgåelse af ægteskab.

Du kan generhverve dansk indfødsret efter lov om indfødret § 4, som lyder således

§ 4. Har nogen, som ved fødslen har erhvervet dansk indfødsret, og som har boet her i riget indtil det fyldte 18. år, mistet indfødsretten, generhverver han, såfremt han har boet her i de sidste 2 år, indfødsretten ved over for Statsamtet, Overpræsidiet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive skriftlig erklæring herom. Er han statsborger i et andet land, kan erklæringen dog kun afgives, såfremt han godtgør, at han derved mister den fremmede statsborgerret.

Du kan generhverve dansk indfødsret ved naturalisation allerede efter 1 års ophold i Danmark, men også her er det en betingelse, at du først har opgivet dit amerikanske statsborgerskab

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg